angle-left null Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc chuẩn bị điều kiện sẵn sàng khai thác CSDLQG về dân cư
Trang chủ

01/01/2021 16:09

(data.gov.vn) Để chuẩn bị cho CSDLQG về dân cư sẽ chính thức hoạt động chia sẻ dữ liệu cho các bộ, ngành, địa phương vào ngày 1/7/2021, Ngày 31/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 5207/BTTTT-THH gửi các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn việc chuẩn bị điều kiện sẵn sàng khai thác CSDLQG về dân cư.

Căn cứ Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

Thực hiện quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 2020 (Đề án 896);

Để chuẩn bị điều kiện sẵn sàng khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ đi vào hoạt động trong năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan chuẩn bị điều kiện sẵn sàng để khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như sau

1. Các bộ, ngành, địa phương cần có kế hoạch và triển khai thực hiện nâng cấp các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng có liên quan để đảm bảo sẵn sàng kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nâng cấp hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng đáp ứng yêu cầu phục vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân theo Đề án 896 và các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính đã ban hành.

2. Việc triển khai nâng cấp hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia và Quy chuẩn quốc gia số QCVN 109:2017/BTTTT về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cụ thể:

- Tiêu chuẩn kỹ thuật về giao thức kết nối quy định tại Điều 19, Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT;

- Dịch vụ chia sẻ dữ liệu do Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ cung cấp theo Điều 21, Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT;

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ cung cấp thông tin công dân theo cấu trúc được quy định tại Điều 18, Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT và QCVN 109:2017/BTTTT;

- Mô hình kết nối các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện theo Điều 16, Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT.

3. Việc thực hiện kết nối, khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tuân thủ theo quy định của Nghị định 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

4. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị có ý kiến phản hồi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa) hoặc liên hệ trực tiếp với Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội, SĐT: 069.2321397) để trao đổi và xây dựng kế hoạch, kịch bản kỹ thuật và lộ trình triển khai kết nối khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 

Nhấn vào đây để tải văn bản 


Tin xem nhiều

placeholder image

Các câu hỏi để kiểm tra mức độ an toàn khi chia sẻ dữ liệu