angle-left null Xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
Trang chủ

11/05/2020 13:47

(data.gov.vn) Ngày 22/5/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 714/QĐ-TTg ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử. Theo đó, dựa trên nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 714/QĐ-TTg, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Đề án này đã đề xuất chi tiết nội dung thuyết minh, mô tả về mục tiêu, quy mô, phạm vi, đối tượng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, định nghĩa và mối quan hệ giữa các thành phần thông tin cơ bản; đề xuất giải pháp để thực hiện xây dựng và ban hành các quy chuẩn kỹ thuật cơ sở dữ liệu quốc gia về: Nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin của dữ liệu, phương thức truy cập dữ liệu; đề xuất sơ bộ về nội dung và giải pháp, mô hình Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, mối quan hệ với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác và một số nhiệm vụ liên quan. Dự kiến Đề án sẽ được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phê duyệt trong năm 2018 để tiến hành triển khai gấp rút trong năm 2019.

          Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang tiến hành dự thảo, đề xuất Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm để tạo hành lang pháp lý triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia này. Dự định Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ xin ý kiến các Bộ, ngành và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2019.

          Về việc tạo lập dữ liệu xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm:

          Trong thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã xây dựng các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ chuyên ngành làm gốc để hình thành nên Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm như cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế; cơ sở dữ liệu quản lý thu, sổ, thẻ; cơ sở dữ liệu quản lý và giải quyết hưởng chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã thu thập được thông tin cá nhân của 93 triệu người. Tuy nhiên, các dữ liệu này mới đang nằm trong các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của bảo hiểm xã hội. Trong thời gian tới, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, tích hợp vào Cơ sở dữ liệu  quốc gia về Bảo hiểm để bảo đảm Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm sẽ là cơ sở dữ liệu lõi, làm cơ sở để đồng bộ giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm và tham chiếu đến các cơ sở dữ liệu quốc gia khác.

          Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng đã phát triển hạ tầng kết nối đồng bộ để sẵn sàng kết nối chia sẻ thông tin, dữ liệu với các cơ sơ dữ liệu quốc gia của các Bộ, ngành khác. Dự kiến trong năm 2019, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ triển khai hệ thống kho dữ liệu (Data Warehouse). Hệ thống này sẽ tập trung dữ liệu từ các hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam góp phần tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

theo http://qcvn109.gov.vn/tin-tuc/xay-dung-de-an-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-bao-hiem.html


Tin xem nhiều

placeholder image

Các câu hỏi để kiểm tra mức độ an toàn khi chia sẻ dữ liệu