angle-left null Đắk Lắk ban hành kế hoạch triển khai CSDL đất đai trên địa bàn tỉnh năm 2022
Trang chủ

07/07/2022 08:54

(data.gov.vn) Ngày 29/6/2022, UBND tỉnh Đắc Lắc ban hành kế hoạch triển khai CSDL đất đai trên địa bàn tỉnh năm 2022. Mục tiêu của Kế hoạch là Triển khai cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh giúp hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công về đất đai và chia sẻ thông tin đất đai với các ngành, tổ chức, cá nhân; đồng thời, tạo nền tảng dữ liệu phục vụ triển khai, vận hành Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số

Ngày 29/6/2022, UBND tỉnh Đắc Lắc ban hành kế hoạch 130/KH-UBND triển khai CSDL đất đai trên địa bàn tỉnh năm 2022. Mục tiêu của Kế hoạch là Triển khai cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh giúp hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công về đất đai và chia sẻ thông tin đất đai với các ngành, tổ chức, cá nhân; đồng thời, tạo nền tảng dữ liệu phục vụ triển khai, vận hành Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và minh bạch của công tác quản lý đất đai tại địa bàn tỉnhthông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch:

-Hoàn thành triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho 15/15 đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

-Hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai(cơ sở dữ liệu địa chính;cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;cơ sở dữ liệu giá đất;cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai) phục vụ công tác quản lý đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai và chia sẻ thông tin đất đai với các ngành,tổ chức, cá nhân(thuế, công chứng, ngân hàng...) tạo nền tảng dữ liệu phục vụ triển khai, vận hành chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

-Hoàn thiện việc cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai thông qua việc hiện đại hóa văn phòng đăng ký đất đai từ việc cải tiến quy trình, tiêu chuẩn dịch vụ tới việc trang bị thiết bị công nghệ thông tinchoVăn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh.

Kế hoạch sẽ đưa ra nội dung công việc cho từng tháng từ tháng 6/2022 đến 12/2022.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu đất đaitrên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới đối với các huyện: Lắk, Krông Bông, Krông Năng, Ea H’leo, Krông Búk, Ea Kar, M’Drắk và từ 10% nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2022 cho các đơn vị cấp huyện còn lại.

Để thúc đẩy triển khai, Kế hoạch xác định giải pháp chủ yếu:

-Thường xuyên đôn đốc các đơn vị tư vấn đang thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm đưa thông tin, dữ liệu vào để quản lý, vận hành, khai thác sử dụng.

- Hàng tháng tổ chức kiểm tra, nghiệm thu kịp thời đưa ngay dữ liệu đất đai đạt yêu cầu tích hợp vào hệ thống để quản lý, vận hành, khaithác sử dụng.

- Kết nối liên thông giữa Phần mềm VBDLIS vớiHệ thống iGate của tỉnh và kết nối Liên thông Thuế -Tài nguyên và Môi trường.

- Kết nối liên thôngvới nền tảng LGSP và NGSP trong kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk để chia sẻ dữ liệu.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn sử dụng Phần mềm VBDLIS để vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai.

- Đầu tư,trang bị thiết bị công nghệ thông tin cho Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh để quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai

Bản chi tiết của kế hoạch 130/KH-UBND


Tin xem nhiều

placeholder image

Các câu hỏi để kiểm tra mức độ an toàn khi chia sẻ dữ liệu