angle-left null An Giang ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh
Trang chủ

04/07/2022 09:42

(data.gov.vn) Ngày 23/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 1066/QĐ-UBND ban hành Danh mục CSDL dùng chung của tỉnh. Danh mục CSDL dùng chung của tỉnh bao gồm 21 Cơ sở dữ liệu được giao cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh quản lý, vận hành và chia sẻ dùng chung phục vụ phát triển Chính quyền điện tử.

Danh mục CSDL dùng chung của tỉnh bao gồm

STT

Cơ quan quản lý, vận hành

Tên cơ sở dữ liệu

Thông tin mô tả

Cơ chế thu thập, cập nhật nguồn dữ liệu

Hình thức chia sẻ dữ liệu

1

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang

CSDL Thông tin hộ gia đình tham gia bảo hiểm xã hội

Mục đích: Dữ liệu thông tin hộ gia đình tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Quản lý và lưu trữ dữ liệu thông tin hộ gia đình tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp hỗ trợ kết nối, khai thác dữ liệu từ Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP)

Chia sẻ dữ liệu đặc thù

2

Sở Khoa học và Công nghệ

CSDL khoa học và công nghệ tỉnh An Giang

Mục đích: Cung cấp thông tin theo quy định về các đề tài, dự án khoa học và công nghệ đã triển khai.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Dữ liệu danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ dùng chung cho tất cả người dân.

Sở Khoa học và Công nghệ phụ trách cập nhật dữ liệu.

- Chia sẻ dữ liệu mở;

- Chia sẻ dữ liệu mặc định;

- Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hệ thống CSDL hộ kinh doanh tỉnh An Giang.

Mục đích: Đăng ký mới, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận thành lập Hộ kinh doanh.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Quản lý và lưu trữ dữ liệu đăng ký thành lập Hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Phần mềm đăng ký hộ kinh doanh tỉnh An Giang.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

4

CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Mục đích: Dữ liệu thông tin hồ sơ đăng ký mới, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Quản lý và lưu trữ dữ liệu đăng ký thành lập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp hỗ trợ kết nối, khai thác dữ liệu từ Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP)

Chia sẻ dữ liệu đặc thù

5

Sở Ngoại vụ

CSDL Việt kiều, kiều bào và công dân An Giang đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

Mục đích: quản lý dữ liệu thông tin Việt kiều, kiều bào và công dân An Giang đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Quản lý và lưu trữ thông tin Việt kiều, kiều bào và công dân An Giang đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài

Phần mềm Quản lý Cơ sở dữ liệu Việt kiều, kiều bào và công dân An Giang đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài (cập nhật từ file excel và nhập liệu hằng ngày).

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

6

CSDL quản lý Lãnh sự

Mục đích: Quản lý thông tin đoàn ra, đoàn vào (thông tin về nơi đến, kinh phí, thời gian,…).

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Quản lý và lưu trữ thông tin đoàn ra, đoàn vào (thông tin về nơi đến, kinh phí, thời gian,…).

Phần mềm Quản lý Lãnh sự (cập nhật từ file excel và nhập liệu hằng ngày)

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

7

Sở Tài chính

CSDL về Cấp mã số cho đơn vị có quan hệ với ngân sách

Mục đích: Dữ liệu thông tin hồ sơ đăng ký cấp mã số cho đơn vị có quan hệ với ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Quản lý và lưu trữ dữ liệu hồ sơ đăng ký cấp mã số cho đơn vị có quan hệ với ngân sách trên địa bàn tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp hỗ trợ kết nối, khai thác dữ liệu từ Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP)

Chia sẻ dữ liệu đặc thù

8

CSDL quản lý cụm tuyến dân cư vượt lũ

Mục đích: Quản lý thu hồi nợ bán nền cụm tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn tỉnh. Phạm vi: Triển khai đến Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng và Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

Nội dung: Dữ liệu về danh sách nền, cụm tuyến dân cư vượt lũ, tình hình bán, thu hồi nợ,...

Phần mềm Hệ thống quản lý cụm tuyến dân cư vượt lũ.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

9

CSDL xét duyệt, Thẩm định và tổng hợp quyết toán ngân sách

Mục đích: Nhằm hỗ trợ công tác theo dõi, quản lý và quyết toán ngân sách đúng quy định, gửi báo cáo cho đơn vị cấp trên tổng hợp kịp thời.

Phạm vi: Triển khai đến các sở, ban, ngành tỉnh, Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Giáo dục - Đào tạo cấp huyện.

Nội dung: Dữ liệu về dự toán giao, điều chỉnh bổ sung dự toán, tình hình sử dụng và thanh quyết toán,…

Phần mềm xét duyệt, Thẩm định và tổng hợp quyết toán ngân sách

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

10

CSDL quốc gia về giá tại địa phương

Mục đích: Cung cấp dữ liệu về giá để khai thác, sử dụng phục vụ cho công tác quản lý, điều hành giá tại địa phương.

Phạm vi: Triển triển khai đến Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

Nội dung: Dữ liệu danh mục hàng hóa, tình hình biến động giá thị trường trên địa bàn tỉnh.

Phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá tại địa phương

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

11

Sở Tài nguyên và Môi trường

CSDL Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Mục đích: cung cấp thông tin về các lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Tin tức - sự kiện ngành, văn bản pháp luật, thủ tục hành chính, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, thông tin liên hệ, công bố - công khai thông tin theo Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2015.

Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Dữ liệu mở.

12

CSDL Quản lý thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Mục đích: Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Quản lý hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, quản lý danh mục thủ tục, tiếp nhận xử lý hồ sơ, quản lý danh mục người dùng, báo cáo thống kê.

Phần mềm Quản lý thủ tục hành chính một cấp

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

13

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Công báo điện tử

Mục đích: cung cấp thông tin văn bản Quy phạm pháp luật tỉnh An Giang.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản pháp luật khác.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý cập nhật và cung cấp.

- Dữ liệu mở;

- Chia sẻ dữ liệu mặc định.

14

Cổng thông tin điện tử thành phần Văn phòng UBND tỉnh

Mục đích: cung cấp thông tin hoạt động, văn bản chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh; thông tin hoạt động Văn phòng UBND tỉnh.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Tin tức - Sự kiện, Hệ thống văn bản, Cải cách thủ tục hành chính, Lịch làm việc.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý cập nhật và cung cấp.

- Dữ liệu mở;

- Chia sẻ dữ liệu mặc định.

15

Hệ thống theo dõi chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Mục đích: theo dõi việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các đơn vị sở, ngành cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.

Hệ thống Quản lý văn bản và Chỉ đạo điều hành tỉnh An Giang (iOffice).

Chia sẻ dữ liệu mặc định

16

Sở Xây dựng

 

CSDL về Hệ thống quản lý quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang.

Mục đích: thông tin về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Quản lý và lưu trữ dữ liệu quy hoạch xây dựng được công khai trên địa bàn tỉnh.

Các đồ án quy hoạch xây dựng ban hành mới, sửa đổi bổ sung.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù

17

CSDL về thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn tỉnh An Giang

Mục đích: thông tin về thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Thông báo đến chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình lập đơn giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thông báo giá hằng tháng.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù

18

CSDL công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

Mục đích: thông tin về việc chỉ số giá xây dựng tháng, quý, năm.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Chỉ số giá xây dựng làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng trong việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng, giá xây dựng công trình, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình các công trình sử dụng vốn nhà nước được xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Quyết định công bố theo tháng, quý, năm.

Chia sẻ dữ liệu đặc thù

19

CSDL về hệ thống mốc cao độ Hạng III, trên địa bàn tỉnh An Giang

Mục đích: Thông tin hệ thống mốc cao độ Hạng III trên địa bàn tỉnh.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Phục vụ cho công tác quy hoạch, xây dựng công trình gồm các lĩnh vực: giao thông, xây dựng, thủy lợi, nông nghiệp, tài nguyên môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan.

Quyết định công bố

Chia sẻ dữ liệu đặc thù

20

CSDL về hệ thống bản đồ mực nước đỉnh lũ trên địa bàn tỉnh An Giang

Mục đích: Thông tin hệ thống bản đồ mực nước đỉnh lũ trên địa bàn tỉnh.

Phạm vi: Toàn tỉnh.

Nội dung: Phục vụ công tác xác định, tính toán và lựa chọn cao độ thiết kế cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Quyết định công bố

Chia sẻ dữ liệu đặc thù

21

Sở Nội vụ

CSDL cán bộ, công chức, viên chức

Mục đích: Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước. Qua đó giúp cho các cơ quan Nhà nước theo dõi quá trình biến đổi thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến nghỉ hưu.

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Hệ thống giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trong việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ công chức, viên chức. Hệ thống phần mềm có các chức năng phân quyền đến từng đơn vị, cho phép cán bộ tổ chức được phép cập nhật hồ sơ CBCCVC của đơn vị mình và đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ giữa các đơn vị.

Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Chia sẻ dữ liệu đặc thù.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện xác định nội dung, hình thức chia sẻ, tích hợp, khai thác dữ liệu phù hợp, hiệu quả các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh khi có thay đổi trong quá trình sử dụng thực tế.

Các cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh: Theo thẩm quyền quản lý các cơ sở dữ liệu, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát quy định nội dung dữ liệu được chia sẻ, đối tượng được chia sẻ đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật chuyên ngành và xác định các hình thức chia sẻ dữ liệu theo Quyết định này. Thực hiện kiểm tra, duy trì, cập nhật, cung cấp dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 29/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Xem chi tiết Quyết định ban hành

Khánh Nguyễn

 


Tin xem nhiều

placeholder image

Các câu hỏi để kiểm tra mức độ an toàn khi chia sẻ dữ liệu