angle-left null Quảng Ngãi ban hành danh mục CSDL dùng chung
Trang chủ

08/07/2022 09:40

(data.gov.vn) Ngày 4/7/2022, UBND tỉnh Quảng ngãi đã có quyết định số 862/QĐ-UBND Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Quảng Ngãi. Danh mục CSDL dùng chung Quảng Ngãi bao gồm 54 cơ sở dữ liệu.

Danh mục các CSDL dùng chung tỉnh Quảng Ngãi bao gồm:

 • CSDL về Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh

 • CSDL dân cư

 • CSDL ngành Công nghiệp - Thương mại

 • CSDL IOCEduQuangNgai

 • CSDL Văn bằng, chứng chỉ

 • CSDL kinh tế, xã hội

 • CSDL doanh nghiệp, hộ kinh doanh

 • CSDL về quản lý đầu tư

 • CSDL Khoa học Công nghệ

 • CSDL An toàn vệ sinh lao động

 • CSDL an sinh xã hội

 • CSDL công chức, viên chức

 • CSDL thi đua, khen thưởng

 • CSDL tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi

 • CSDL Quản lý điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan nhà nước

 • CSDL Quản lý chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng

 • CSDL ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn

 • CSDL về thu, chi ngân sách

 • CSDL Tài sản công

 • CSDL về giá tại địa phương

 • CSDL về quản lý tiền lương, cải cách tiền lương cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh

 • CSDL về Quản lý  kinh phí và thanh quyết toán các chế độ an sinh xã hội cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh

 • CSDL Đất đai

 • CSDL Khóang sản

 • CSDL Môi trường

 • CSDL Tài nguyên nước

 • CSDL Thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến

 • CSDL Quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân (theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ)

 • CSDL Kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung cấp tỉnh

 • CSDL Văn bản điện tử

 • CSDL GIS phục vụ các ngành kinh tế, xã hội

 • CSDL Bưu chính viễn thông

 • CSDL về chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi

 • CSDL đăng nhập tập trung

 • CSDL Hộ tịch

 • CSDL về công chứng, chứng thực

 • CSDL về Xử lý vi phạm hành chính

 • CSDL Di sản văn hóa

 • CSDL Du lịch

 • CSDL Quản lý phong trào văn hóa, thể thao

 • CSDL Thư viện tỉnh

 • CSDL thông tin cấp phép xây dựng

 • CSDL Quy hoạch

 • CSDL hạ tầng kỹ thuật đô thị

 • CSDL Y tế

 • CSDL Hồ sơ sức khỏe điện tử

 • CSDL về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 • CSDL Theo dõi thực hiện nhiệm vụ

 • CSDL Văn bản chỉ đạo và điều hành của UBND tỉnh

 • CSDL Công báo điện tử

 • CSDL thông tin tổng hợp báo cáo tỉnh Quảng Ngãi

 • CSDL thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Ngãi

 • CSDL Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

 • CSDL Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan nước

Tại Quyết định này, UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông: Làm cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm điều phối kết nối chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh; quản lý, kết nối dữ liệu ra bên ngoài phạm vi của tỉnh bảo đảm tuân thủ theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 29/4/2020 của Chính phủ; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi (LGSP Quảng Ngãi) để kết nối, chia sẻ dữ liệu, khai thác hiệu quả các Cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Các cơ quan được giao quản lý dữ liệu có cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh: Tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ với vai trò của cơ quan quản lý, cung cấp dữ liệu đối với cơ sở dữ liệu được giao quản lý tại Quyết định này theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kết nối, tích hợp các cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh về Cổng quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số tỉnh Quảng Ngãi

 

 

Chi tiết Quyết định số 862/QĐ-UBND


Tin xem nhiều

placeholder image

Các câu hỏi để kiểm tra mức độ an toàn khi chia sẻ dữ liệu