angle-left null Tuyên Quang ban hành danh mục CSDL dùng chung
Trang chủ

08/07/2022 09:16

(data.gov.vn) Ngày 6/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ký Quyết định số 641/QĐ-UBND ban hành Danh mục CSDL dùng chung tỉnh Tuyên Quang. Danh mục CSDL dùng chung tỉnh Tuyên Quang bao gồm 31 CSDL

Danh mục CSDL dùng chung tỉnh Tuyên Quang bao gồm 31 CSDL dùng chung được giao cho các sở, ban, ngành làm chủ quản triển khai xây dựng, hoàn thiện, vận hành và cung cấp thông tin dùng chung.

31 Cơ sở dữ liệu dùng chung theo danh mục bao gồm:

 1. CSDL Quản lý chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính các cấp tỉnh Tuyên Quang

 2. CSDL Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

 3. CSDL Quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang

 4. CSDL Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang

 5. CSDL Quản lý thi đua - khen thưởng

 6. CSDL Quản lý chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị; tập thể lãnh đạo, quản lý; lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh, các tổ chức Hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc, UBND huyện, thành phố

 7. Hệ thống CSDL công chứng, chứng thực và thông tin ngăn chặn

 8. CSDL Địa chính

 9. CSDL Môi trường

 10. CSDL tài nguyên nước

 11. CSDL khoáng sản

 12. CSDL đất đai

 13. CSDL IOCEduTuyenQuang

 14. CSDL Thư viện tỉnh

 15. CSDL Du lịch

 16. CSDL Di sản văn hoá

 17. CSDL ngành Công Thương

 18. CSDL Theo dõi thực hiện nhiệm vụ

 19. CSDL Công báo điện tử

 20. CSDL Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang

 21. CSDL nền tảng kết nối (LGSP) Tuyên Quang

 22. CSDL Quản lý văn bản và điều hành công việc

 23. Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Tuyên Quang

 24. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang

 25. Hệ thống Quản lý trạm BTS

 26. Hệ thống Quản lý quy hoạch viễn thông thụ động.

 27. CSDL đăng nhập tập trung

 28. Hệ thống quản lý CSDL Khoa học Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

 29. CSDL ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn

 30. CSDL về khu công nghiệp

 31. CSDL các Cổng/trang thông tin điện tử

Quyết định đã giao trách nhiệm cho Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai xây dựng Cổng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang để kết nối, chia sẻ dữ liệu, khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh khi có phát sinh, thay đổi trong quá trình khai thác thực tế và phù hợp với nhu cầu phát triển Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang.

- Tổ chức hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện các yêu cầu kỹ thuật về kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh đảm bảo đồng bộ và an toàn thông tin.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có hệ thống thông tin thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh thực hiện các nhiệm vụ:

- Quản lý, vận hành hệ thống thông tin bảo đảm việc tiếp cận, trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu được thông suốt, kịp thời; đáp ứng các yêu cầu về an toàn, an ninh thông tin.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kết nối, tích hợp dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh về Cổng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh.

- Đề xuất xây dựng mới hoặc điều chỉnh, nâng cấp hệ thống thông tin của cơ quan mình bảo đảm khả năng sẵn sàng và thực hiện kết nối với các hệ thống thông tin đã triển khai vào cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh khi được yêu cầu và theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện đúng quy định tại Khoản 1, Điều 10; Điều 16 và Điều 24 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

Chi tiết Quyết định số 641/QĐ-UBND và Phụ lục danh mục kèm theo


Tin xem nhiều

placeholder image

Các câu hỏi để kiểm tra mức độ an toàn khi chia sẻ dữ liệu