angle-left null Nghị định số 44/2022/NĐ-CP: Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
Trang chủ

08/07/2022 14:03

(data.gov.vn) Ngày 29/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Ngày 29/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Nghị định có một số điểm quy định về dữ liệu như sau:

Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng thống nhất trên toàn quốc nhằm chia sẻ, cung cấp thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, phục vụ công tác quản lý nhà nước và việc công bố các số liệu thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản là tập hợp các thông tin, dữ liệu cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản đã được thu thập, kiểm tra, đánh giá, xử lý, số hóa, tích hợp và được lưu trữ một cách có hệ thống, có tổ chức dưới dạng tệp dữ liệu lưu trữ trên các hệ thống tin học, các thiết bị lưu trữ, vật mang tin để có thể cập nhật, quản lý, khai thác bằng hệ thống công nghệ thông tin nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, các hoạt động kinh tế, xã hội và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật.

Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gồm: Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia do Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm xây dựng, lưu trữ và quản lý và Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương được thu thập trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm xây dựng, lưu trữ và quản lý.

Nghị định cũng quy định nội dung chi tiết cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản bao gồm cả CSDL quốc gia và CSDL của địa phương trong đó có Thông tin, dữ liệu về dự án bất động sản; Thông tin, dữ liệu về giao dịch chuyển nhượng, mua bán bất động sản; Số liệu thống kê về thị trường bất động sản.

Các nội dung về quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản: Tổ chức bộ máy quản lý vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Khai thác và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Chi tiết Nghị định số 44/2022/NĐ-CP.


Tin xem nhiều

placeholder image

Các câu hỏi để kiểm tra mức độ an toàn khi chia sẻ dữ liệu