angle-left null Quản trị dữ liệu tổng thể trong Chiến lược dữ liệu liên bang Hoa Kỳ
Trang chủ

20/05/2020 07:20

(data.gov.vn) Việc sử dụng dữ liệu đang biến đổi thế giới. Cách Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ cung cấp, duy trì và sử dụng dữ liệu có một vị trí duy nhất trong xã hội và duy trì niềm tin vào dữ liệu liên bang là mấu chốt của một quy trình dân chủ. Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ cần một cách tiếp cận phối hợp và tích hợp để sử dụng dữ liệu nhằm thực hiện nhiệm vụ, phục vụ công chúng và quản lý tài nguyên đồng thời tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật...

Chiến lược dữ liệu liên bang Hoa Kỳ sẽ xác định các nguyên tắc, thông lệ và kế hoạch hành động hàng năm để đưa ra cách tiếp cận nhất quán hơn đối với việc quản lý, sử dụng và truy cập dữ liệu liên bang. Chiến lược dữ liệu liên bang Hoa Kỳ gồm 4 lĩnh vực: Quản trị dữ liệu tổng thể; Truy cập, sử dụng và mở rộng; Ra quyết định và trách nhiệm; Thương mại hóa, đổi mới và sử dụng công cộng.

Bài viết này sẽ giới thiệu về lĩnh vực quản trị dữ liệu tổng thể trong Chiến lược dữ liệu liên bang Hoa Kỳ.

Giới thiệu chung

Chiến lược dữ liệu liên bang Hoa Kỳ gồm 4 lĩnh vực:

Quản trị dữ liệu tổng thể

Đặt ưu tiên việc quản lý dữ liệu của chính phủ như một tài sản chiến lược, bao gồm thiết lập chính sách dữ liệu, xác định vai trò và trách nhiệm đối với quyền riêng tư, an ninh và bảo mật dữ liệu, giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn và chính sách trong suốt vòng đời thông tin.

Truy cập, sử dụng và mở rộng

Phát triển các chính sách và thủ tục cho phép các bên liên quan truy cập và sử dụng hiệu lực, hiệu quả tài sản dữ liệu bằng cách: (1) cung cấp dữ liệu sẵn có nhanh hơn và ở các định dạng hữu ích hơn; (2) tối đa hóa lượng dữ liệu không nhạy cảm được chia sẻ với công chúng; (3) tận dụng các công nghệ mới và thực tiễn tốt nhất để tăng quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm hoặc bị hạn chế đồng thời bảo vệ quyền riêng tư, an ninh và bảo mật cũng như lợi ích của các nhà cung cấp dữ liệu.

Ra quyết định và trách nhiệm

Cải thiện việc sử dụng tài sản dữ liệu để ra quyết định và trách nhiệm giải trình cho Chính phủ Liên bang, bao gồm cả sử dụng nội bộ và bên ngoài. Điều này bao gồm: (1) cung cấp thông tin chất lượng cao và kịp thời để thông báo việc ra quyết định và học tập dựa trên bằng chứng; (2) tạo điều kiện cho nghiên cứu bên ngoài về hiệu quả của các chương trình và chính sách của Chính phủ sẽ quyết định chính sách trong tương lai; (3) thúc đẩy trách nhiệm và công khai minh bạch bằng cách cung cấp thông tin chi tiêu chính xác và kịp thời, số liệu hiệu suất và dữ liệu quản trị khác.

Thương mại hóa, đổi mới và sử dụng công cộng

Tạo điều kiện cho các bên liên quan bên ngoài đi đầu sử dụng tài sản dữ liệu của Chính phủ Liên bang trong việc làm cho dữ liệu chính phủ có thể truy cập và hữu ích thông qua các dự án thương mại, đổi mới hoặc cho các mục đích sử dụng công cộng khác. Điều này bao gồm việc sử dụng bởi khu vực tư nhân và các cộng đồng khoa học và nghiên cứu, bởi chính quyền tiểu bang và địa phương cho các mục đích chính sách công, cho giáo dục và cho phép sự tham gia của công dân. Cho phép người dùng bên ngoài truy cập và sử dụng dữ liệu của chính phủ cho các mục đích thương mại và công cộng khác thúc đẩy các giải pháp công nghệ tiên tiến và lấp đầy lỗ hổng về năng lực và kiến thức của chính phủ. Hỗ trợ sản xuất và phổ biến các số liệu thống kê toàn diện, chính xác và khách quan về tình trạng của quốc gia giúp các doanh nghiệp và thị trường hoạt động hiệu quả hơn.

Chiến lược dữ liệu liên bang sẽ được phát triển lặp lại theo bốn bước và sau mỗi bước Chính phủ Liên bang sẽ công khai kết quả. Chiến lược sẽ được phát triển xung quanh bốn lĩnh vực chủ đề trên. Nhóm phát triển Chiến lược dữ liệu liên bang sẽ tập hợp một chiến lược toàn diện từ đầu vào và những hiểu biết được đóng góp bởi các bên liên quan. Đến tháng 4 năm 2019, nhóm phát triển Chiến lược dữ liệu liên bang sẽ tìm kiếm và tổng hợp các đầu vào và phát triển các giải pháp thông qua một quy trình lặp. Đến tháng 5 năm 2019, nhóm phát triển dự kiến sẽ hoàn thành phần nguyên tắc, thông lệ của Chiến lược và dự thảo kế hoạch hành động một năm. Dự kiến đến tháng 8 năm 2019 sẽ hoàn thành kế hoạch hành động một năm.

Chiến lược dữ liệu liên bang sẽ bao gồm các nguyên tắc, thông lệ và các bước hành động để đưa ra cách tiếp cận nhất quán và chiến lược đối với việc quản lý, truy cập và sử dụng dữ liệu liên bang. Các nguyên tắc là một khuôn khổ bền vững trong thời gian dài cho các cơ quan, trong khi các thông lệ là khả năng hành động, các mục tiêu trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm và các bước hành động là các hoạt động được lựa chọn mang tính chiến lược để các cơ quan thực hiện các thông lệ trong bất kỳ năm nào.

Các nguyên tắc tận dụng dữ liệu như một tài sản chiến lược

Dữ liệu liên bang vừa là tài sản chiến lược vừa là tài nguyên quốc gia có giá trị. Nó cho phép chính phủ thực hiện sứ mệnh và chương trình của mình một cách hiệu quả. Nó cung cấp cho công chúng kiến ​​thức về chính phủ, xã hội, kinh tế và môi trư ờng - quá khứ, hiện tại và tương lai. Dữ liệu liên bang cũng là một phương tiện để bảo đảm trách nhiệm giải trình của chính phủ, quản lý các hoạt động của chính phủ và để duy trì, nâng cao hiệu quả của nền kinh tế, sức khỏe cộng đồng và phúc lợi quốc gia. Quyền truy cập phù hợp vào dữ liệu liên bang giúp tăng đáng kể giá trị của nó và lợi tức đầu tư của quốc gia vào việc tạo ra nó.

Các nguyên tắc sau đây nhằm hướng dẫn phát triển một chiến lược dữ liệu toàn diện. Những nguyên tắc này bao gồm các khái niệm được phản ánh trong các nguyên tắc hiện có, chẳng hạn như các nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân, để quản lý thông tin như một tài sản, cho các cơ quan thống kê liên bang và xây dựng bằng chứng liên bang. Những nguyên tắc này sẽ cho biết sự phát triển của các thông lệ và các bước hành động của Chiến lược dữ liệu liên bang trong suốt vòng đời dữ liệu.

Quản trị đạo đức

1) Tôn trọng đạo đức

Theo dõi và đánh giá ý nghĩa của các thông lệ dữ liệu liên bang đối với công chúng. Thiết kế kiểm tra và cân bằng để bảo vệ và phục vụ lợi ích công cộng.

2) Trách nhiệm thi hành

Thực hành quản lý và quản trị dữ liệu hiệu quả. Sử dụng các biện pháp an ninh dữ liệu âm thanh, bảo vệ quyền riêng tư cá nhân, duy trì tính bảo mật đã cam kết và bảo đảm quyền truy cập và sử dụng phù hợp.

3) Thúc đẩy tính minh bạch

Nêu rõ mục đích và việc sử dụng dữ liệu liên bang để thu hút sự tin tưởng của công chúng. Tài liệu đầy đủ về quy trình và sản phẩm để thông báo cho nhà cung cấp dữ liệu và người dùng.

Thiết kế có ý thức

4) Bảo đảm tính liên quan

Bảo vệ chất lượng và tính toàn vẹn của dữ liệu. Xác thực dữ liệu đó là phù hợp, chính xác, khách quan, dễ truy cập, hữu ích, dễ hiểu và kịp thời.

5) Khai thác dữ liệu hiện có

Xác định nhu cầu dữ liệu để thông báo cho các câu hỏi về chính sách và nghiên cứu ưu tiên; sử dụng lại dữ liệu nếu có thể và có được dữ liệu bổ sung nếu cần.

6) Dự đoán sử dụng trong tương lai

Tạo dữ liệu chu đáo, xem xét năng lực để người khác sử dụng; lập kế hoạch tái sử dụng và xây dựng khả năng tương tác ngay từ đầu.

7) Thể hiện sự đáp ứng

Cải thiện việc thu thập, phân tích và phổ biến dữ liệu với đầu vào liên tục từ người dùng và các bên liên quan. Quá trình phản hồi là theo chu kỳ; thiết lập đường cơ sở, đạt được sự hỗ trợ, cộng tác và tinh chỉnh liên tục.

Văn hóa học tập

8) Đầu tư vào học tập

Thúc đẩy văn hóa học tập liên tục và hợp tác về dữ liệu thông qua đầu tư liên tục vào cơ sở hạ tầng dữ liệu và nguồn nhân lực.

9) Phát triển các nhà lãnh đạo dữ liệu

Đào tạo các nhà lãnh đạo dữ liệu ở tất cả các cấp trong lực lượng lao động liên bang bằng cách đầu tư vào đào tạo và phát triển về giá trị của dữ liệu cho nhiệm vụ, dịch vụ và lợi ích chung.

10) Thực hành trách nhiệm

Phân công trách nhiệm, thực hành kiểm toán dữ liệu, tài liệu và học hỏi từ kết quả, thực hiện các thay đổi cần thiết.

Các thông lệ

Các thông lệ được thiết kế để thông báo các hành động của cơ quan một cách thường xuyên, liên tục phù hợp và đủ tổng quát để áp dụng rộng rãi tại tất cả các cơ quan liên bang và trên tất cả các nhiệm vụ. Các thông lệ đại diện cho các mục tiêu, khi thực hiện đầy đủ, sẽ liên tục thách thức và hướng dẫn các cơ quan và nhà hoạch định chính sách cải thiện cách tiếp cận của chính phủ đối với việc quản lý dữ liệu và tận dụng dữ liệu để tạo ra giá trị.

Bản dự thảo các thông lệ được nhóm theo năm mục tiêu rộng lớn phù hợp và bắt đầu vận hành các nguyên tắc dữ liệu mà chúng phục vụ.

Quản trị và quản lý dữ liệu như một tài sản chiến lược

Bảo vệ và an toàn dữ liệu

Thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài sản dữ liệu

Xây dựng văn hóa coi trọng dữ liệu như một tài sản

Tôn trọng các bên liên quan đầu vào và đối tác đòn bẩy

Ngoài việc áp dụng trên toàn chính phủ, chiến lược và các thông lệ của nó áp dụng trong suốt vòng đời dữ liệu, có thể được mô tả trong các giai đoạn: tạo hoặc thu thập hoặc mua lại; xử lý; truy cập; sử dụng; phổ biến; lưu trữ và bố trí.

Sau đây là tóm tắt bản dự thảo các thông lệ.

STT

Mục tiêu

Thông lệ

Nhóm nguyên tắc

Vòng đời dữ liệu

1

Quản trị và quản lý dữ liệu như một tài sản chiến lược

Thiết lập cấu trúc quản trị dữ liệu

Quản trị đạo đức

Quản trị

2

Quản trị và quản lý dữ liệu như một tài sản chiến lược

Kho tài sản dữ liệu

Quản trị đạo đức

Quản trị

3

Quản trị và quản lý dữ liệu như một tài sản chiến lược

Xác định tài sản dữ liệu có giá trị cao và có thẩm quyền

Quản trị đạo đức

Quản trị

4

Quản trị và quản lý dữ liệu như một tài sản chiến lược

Sắp xếp các tài nguyên theo giá trị và quyền hạn

Quản trị đạo đức

Quản trị

5

Quản trị và quản lý dữ liệu như một tài sản chiến lược

Quản lý tài sản dữ liệu có giá trị cao và có thẩm quyền

Quản trị đạo đức

Quản trị

6

Quản trị và quản lý dữ liệu như một tài sản chiến lược

Xuất bản tài liệu dữ liệu

Thiết kế có ý thức

Truy cập

7

Quản trị và quản lý dữ liệu như một tài sản chiến lược

Đánh giá sự trưởng thành dữ liệu

Quản trị đạo đức

Quản trị

8

Quản trị và quản lý dữ liệu như một tài sản chiến lược

Quản lý với tầm nhìn dài hạn

Quản trị đạo đức

Quản trị

9

Quản trị và quản lý dữ liệu như một tài sản chiến lược

Phối hợp tài sản dữ liệu liên bang

Quản trị đạo đức

Quản trị

10

Quản trị và quản lý dữ liệu như một tài sản chiến lược

Bảo tồn dữ liệu liên bang

Quản trị đạo đức

Bố trí

11

Bảo vệ và an toàn dữ liệu

Xác định trách nhiệm bảo vệ bí mật

Quản trị đạo đức

Quản trị

12

Bảo vệ và an toàn dữ liệu

Xem xét các phát hành dữ liệu về rủi ro tiết lộ

Bảo vệ và an toàn dữ liệu

Bảo vệ và an toàn dữ liệu

13

Bảo vệ và an toàn dữ liệu

Đa dạng hóa các phương thức truy cập dữ liệu

Thiết kế có ý thức

Truy cập

14

Bảo vệ và an toàn dữ liệu

Đổi mới để cho phép sử dụng an toàn

Thiết kế có ý thức

Truy cập

15

Bảo vệ và an toàn dữ liệu

Ưu tiên bảo mật dữ liệu

Quản trị đạo đức

Quản trị

16

Bảo vệ và an toàn dữ liệu

Phát triển an ninh dữ liệu

Quản trị đạo đức

Quản trị

17

Bảo vệ và an toàn dữ liệu

Bảo toàn tính toàn vẹn dữ liệu

Quản trị đạo đức

Quản trị

18

Bảo vệ và an toàn dữ liệu

Hợp đồng phù hợp với các yêu cầu quản lý dữ liệu

Quản trị đạo đức

Quản trị

19

Thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài sản dữ liệu

Chuẩn bị chia sẻ

Thiết kế có ý thức

Tất cả

20

Thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài sản dữ liệu

Chia sẻ dữ liệu qua các cơ quan

Thiết kế có ý thức

Sử dụng

21

Thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài sản dữ liệu

Chia sẻ dữ liệu giữa chính quyền tiểu bang và địa phương và các cơ quan liên bang

Thiết kế có ý thức

Sử dụng

22

Thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài sản dữ liệu

Giao tiếp rõ ràng sử dụng được phép

Quản trị đạo đức

Tạo ra hoặc thu thập

23

Thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài sản dữ liệu

Tận dụng sức mua

Thiết kế có ý thức

Tạo ra hoặc thu thập

24

Thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài sản dữ liệu

Kết nối các chức năng dữ liệu giữa các cơ quan

Quản trị đạo đức

Sử dụng

25

Thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài sản dữ liệu

Tăng năng lực phân tích dữ liệu của nhân viên

Văn hóa học tập

Sử dụng

26

Thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài sản dữ liệu

Lập kế hoạch trước với sự đồng ý có hiểu biết

Thiết kế có ý thức

Tạo ra hoặc thu thập

27

Thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài sản dữ liệu

Thúc đẩy truy cập rộng rãi

Thiết kế có ý thức

Phổ biến

28

Thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài sản dữ liệu

Tối đa hóa giá trị kinh tế thông qua truy cập mở

Thiết kế có ý thức

Phổ biến

29

Thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài sản dữ liệu

Cho phép sử dụng thông qua nền tảng dữ liệu

Thiết kế có ý thức

Sử dụng

30

Thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài sản dữ liệu

Ngăn chặn độc quyền dữ liệu liên bang

Quản trị đạo đức

Phổ biến

31

Thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài sản dữ liệu

Tận dụng các tiêu chuẩn dữ liệu

Thiết kế có ý thức

Xử lý

32

Thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài sản dữ liệu

Cải thiện liên kết dữ liệu an toàn

Thiết kế có ý thức

Sử dụng

33

Thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài sản dữ liệu

Phục hồi chi phí cho phép

Quản trị đạo đức

Quản trị

34

Xây dựng văn hóa coi trọng dữ liệu như một tài sản

Thúc đẩy văn hóa coi trọng dữ liệu như một tài sản

Quản trị đạo đức

Tất cả

35

Xây dựng văn hóa coi trọng dữ liệu như một tài sản

Lập kế hoạch xây dựng bằng chứng

Văn hóa học tập

Sử dụng

36

Xây dựng văn hóa coi trọng dữ liệu như một tài sản

Kết hợp dữ liệu vào quá trình ra quyết định

Quản trị đạo đức

Sử dụng

37

Xây dựng văn hóa coi trọng dữ liệu như một tài sản

Truyền đạt thông tin chuyên sâu từ dữ liệu

Văn hóa học tập

Sử dụng

38

Xây dựng văn hóa coi trọng dữ liệu như một tài sản

Kết nối chi tiêu liên bang với kết quả

Văn hóa học tập

Sử dụng

39

Xây dựng văn hóa coi trọng dữ liệu như một tài sản

Tập trung vào việc sử dụng dữ liệu cuối cùng

Thiết kế có ý thức

Tạo ra hoặc thu thập

40

Tôn trọng các bên liên quan đầu vào và đối tác đòn bẩy

Đánh giá nhu cầu của các bên liên quan

Thiết kế có ý thức

Tất cả

41

Tôn trọng các bên liên quan đầu vào và đối tác đòn bẩy

Cân bằng nhu cầu của các bên liên quan

Thiết kế có ý thức

Tất cả

42

Tôn trọng các bên liên quan đầu vào và đối tác đòn bẩy

Cho phép sửa đổi

Quản trị đạo đức

Quản trị

43

Tôn trọng các bên liên quan đầu vào và đối tác đòn bẩy

Giám sát và giải quyết các nhận thức cộng đồng

Thiết kế có ý thức

Tất cả

44

Tôn trọng các bên liên quan đầu vào và đối tác đòn bẩy

Tận dụng quan hệ đối tác

Quản trị đạo đức

Quản trị

45

Tôn trọng các bên liên quan đầu vào và đối tác đòn bẩy

Thu hút các chuyên gia liên bang

Quản trị đạo đức

Quản trị

46

Tôn trọng các bên liên quan đầu vào và đối tác đòn bẩy

Đổi mới với các đối tác

Thiết kế có ý thức

Sử dụng

47

Tôn trọng các bên liên quan đầu vào và đối tác đòn bẩy

Tôn vinh danh dự quyền lợi

Quản trị đạo đức

Quản trị

Kết luận

Bài viết trên đã giới thiệu về quản trị dữ liệu tổng thể trong Chiến lược dữ liệu liên bang Hoa Kỳ bao gồm các nguyên tắc và dự thảo thông lệ. Trong thời gian tới thông lệ và kế hoạch hành động một năm sẽ được hoàn thành. Chiến lược dữ liệu liên bang Hoa Kỳ về quản trị dữ liệu tổng thể là một kinh nghiệm tốt để các cơ quan nhà nước Việt Nam tham khảo trong quá trình nghiên cứu, đề xuất các chính sách quản lý nhà nước về quản trị dữ liệu.

Tài liệu tham khảo

[1] https://strategy.data.gov

theo https://aita.gov.vn/quan-tri-du-lieu-tong-the-trong-chien-luoc-du-lieu-lien-bang-hoa-k%e1%bb%b3-


Tin xem nhiều

placeholder image

Các câu hỏi để kiểm tra mức độ an toàn khi chia sẻ dữ liệu