angle-left null Cách tiếp cận về quản trị dữ liệu ở Bandung, Indonesia
Trang chủ

02/10/2020 09:52

(data.gov.vn) Quản trị dữ liệu là nội dung quan trọng của Chính phủ điện tử. Chính quyền Bandung-Indonesia đã nhận biết được sự quan trọng của quản trị dữ liệu và đã có sự nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai quản trị dữ liệu. Bài viết này giới thiệu cách thức tiếp cận của Bandung để thực hiện quản trị dữ liệu.

Là một phần của cộng đồng toàn cầu, đặc biệt là Chính quyền Bandung, Tây Java được đặt ra yêu cầu phải tăng cường chất lượng hoạt động để có thể đáp ứng được những thay đổi xảy ra trong bối cảnh hiện tại. Hiện nay, Công ngệ thông tin đã tạo ra tác động và ảnh hưởng sâu sắc đến môi trường quản trị. Kỷ nguyên công nghệ thông tin có tác động to lớn đối với chính phủ trong việc cung cấp nhiều loại dịch vụ cả bên trong và bên ngoài thông qua dữ liệu và thông tin được tạo ra. Dữ liệu và thông tin được tạo ra chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định xảy ra trong nhiều hoạt động khác nhau. Nhưng theo một cách nào đó, chính quyền Bandung phải đối mặt với dữ liệu và thông tin không đầy đủ hoặc không hoàn toàn đáng tin cậy, hoặc lượng dữ liệu quá lớn nên thường khó có được kết quả phân tích đáng tin cậy. Thông thường thì các nhà lãnh đạo phải đối mặt với những dữ liệu không rõ ràng và không nhất quán, các cơ quan đã cố gắng làm sạch dữ liệu với khối lượng khổng lồ nhưng nhanh chóng dữ liệu vẫn “bẩn” trở lại. Thường có sự tích tụ dữ liệu, dữ liệu không đầy đủ, dữ liệu dư thừa ở một số đơn vị

Chính quyền cấp Bandung có một số tổ chức đơn vị chức năng thực hiện một hệ thống thông tin có thể tạo ra dữ liệu và thông tin khác biệt. Nếu chính quyền quản lý Bandung với các cấp đơn vị khác nhau không có chất lượng dữ liệu tốt chắc chắn sẽ làm phức tạp việc dẫn đầu trong việc thu thập thông tin cần thiết trong quá trình ra quyết định. Do đó, chính quyền Bandung cần thiết kế chiến lược quản trị dữ liệu và hệ thống thông tin để các hệ thống được xây dựng có thể đáp ứng nhu cầu công khai về tính minh bạch của các hoạt động của chính quyền về cung cấp dịch vụ công và nhu cầu nội bộ của chính quyền, đặc biệt là về mặt hỗ trợ chính quyền Bandung ra quyết định dựa trên dữ liệu.

 1. Nhu cầu về ứng dụng CNTT và quản trị dữ liệu của Bandung

Chính phủ điện tử là việc sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ do chính phủ cung cấp. Một số quốc gia lớn trên thế giới đã triển khai tốt Chính phủ điện tử để cung cấp dịch vụ công từ rất sớm. Riêng với Indonesia, vấn đề  triển khai Chính phủ điện tử được nhắc tới lần đầu trong một số văn bản từ năm 2001 và cụ thể là chỉ thị của Tổng thống số 6 ngày 24 tháng 4 năm 2001 về Viễn thông. Sự phát triển Chính phủ điện tử giúp nâng cao sự phục vụ của Chính phủ cho người dân đồng thời mang lại hiệu quả hoạt động, đặc biệt là việc cung cấp thông tin, dữ liệu mở như một phần của quá trình minh bạch hóa các hoạt động của chính phủ.

Cùng với việc sử dụng công nghệ thông tin trong chính phủ ngày càng sâu rộng, kể từ năm 2001, các văn bản pháp lý liên quan đã được ban hành bao gồm Chỉ thị của Tổng thống số 6 năm 2001 về Viễn thông, Truyền thông và Tin học ở Indonesia (Chỉ thị Tổng thống 2001) và Chỉ thị của Tổng thống số 3 Năm 2003 về Chiến lược Phát triển Chính phủ Điện tử quốc gia (Chỉ thị của Tổng thống, 2003) đã cho thấy cam kết của Indonesia trong việc thực hiện thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin một cách mạnh mẽ và học hỏi, thực hiện theo các nước phát triển để tạo ra một nền quản trị hiệu quả, minh bạch và có trách nhiệm.

Căn cứ vào một trong những nhiệm vụ của Chính phủ đã được quy định tại Luật số 25 năm 2009 về dịch vụ công trực tuyến, để mang lại sự hài lòng của người dân với các dịch vụ công, chính quyền Bandung xác định cần thiết phải cải thiện và phát triển hệ thống bộ máy hành chính hiệu lực và hiệu quả trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử và làm thay đổi bộ mặt phát triển của Bandung. Định hướng triển khai bao gồm xây dựng tầm nhìn phát triển 2016-2021 đó là nâng cao năng lực Bandung theo hướng sử dụng ông nghệ tiên tiến, độc lập, cạnh tranh, thông qua quản trị tốt và tăng cường phát triển nông thôn, văn hóa và môi trường.

 1. Hiện trạng về quản lý và chia sẻ dữ liệu ở Bandung

Về xây dựng, kết nối và chia sẻ dữ liệu tại Bandung, theo khảo sát tỷ lệ phần trăm về hệ thống thông tin có sự kết nối, chia sẻ dữ liệu và sử dụng dữ liệu chủ để tham chiếu nhất quán dữ liệu chỉ có 7%. 93% còn lại của hệ thống thông tin không được kết nối, và chắc chắn khả năng dư thừa, trùng lặp và mâu thuẫn dữ liệu sẽ sảy ra, quá trình thu thập dữ liệu giống nhau được lặp lại và tích lũy, lưu trữ, chồng lấn dữ liệu ngày càng nhiều. Theo kết quả nghiên cứu chi tiết về việc xây dựng, lưu trữ và tập trung dữ liệu tại Bandung có một số đặc điểm sau:

 • Không có quy trình vận hành chuẩn để chia sẻ, cung cấp thông tin cũng như điều phối về dữ liệu giữa các ứng dụng, hệ thống thông tin. Đặc biệt không có các quy trình quản lý thông tin, từ thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu đến việc phổ biến thông tin, sao lưu và phục hồi dữ liệu trong trường hợp sự cố hay thảm họa thiên tại làm hư hỏng cơ sở hạ tầng thông tin như lũ lụt, động đất, v.v.
 • Thiếu tích hợp dữ liệu có tính chất chung và được thực hiện cho tất cả các đơn vị của Chính quyền Bandung. Hiện tại, mỗi cơ quan, đơn vị có thể xây dựng ứng dụng độc lập. Những vấn đề nảy sinh là sự dư thừa/trùng lặp các ứng dụng, dư thừa dữ liệu, làm chồng chéo các quy trình và chức năng của các cơ quan, đơn vị.
 • Thiếu trung tâm lưu trữ dữ liệu tích hợp có thể cung cấp các báo cáo cập nhật của chính phủ và dịch vụ công do chính quyền Bandung và các cơ quan nhà nước thực hiện.
 • Thiếu cơ chế bảo mật dữ liệu được thực hiện trên hệ thống được sử dụng trong chính quyền Bandung. Cho đến nay chỉ đánh giá các cơ chế bảo mật dựa vào ứng dụng chống vi-rút do các cơ quan đang triển khai.
 • Thiếu dữ liệu và tài liệu đã được sinh ra trong quá trình hoạt động của các cơ quan, thiếu dữ liệu phục vụ hỗ trợ hoạt động, các tài liệu văn bản pháp lý để làm cơ sở khai thác, tra cứu.
 • Thiếu Kiến trúc dữ liệu làm tài liệu tham khảo trong việc thiết kế các yêu cầu đầu vào khi xây dựng và phát triển dữ liệu trên hệ thống thông tin.
 • Việc công bố thông tin (Dữ liệu Mở) cho công chúng bởi các cơ quan chưa được tối ưu. Thiếu một đơn vị chuyên trách về mặt kỹ thuật dữ liệu và thông tin nói chung.
 • Các trung tâm dữ liệu đang trong tình trạng xây dựng phân tán, rời rạc và với điều kiện hạn chế. Hầu hết các máy chủ vẫn được giữ ở các cơ quan nhà nước đã nhu cầu sử dụng hoặc nằm rải rác các địa điểm khác nhau. Do đó, kiến ​​trúc vật lý cho máy chủ được trải rộng trong từng các cơ quan. Trung tâm dữ liệu hiện chỉ có phòng 4m x 3 m. Trung tâm dữ liệu có một máy chủ 2 rack để lưu trữ máy chủ từ một số các đơn vị.
 1. Cơ sở tiếp cận về quản trị dữ liệu của Bandung

Bandung đã nghiên cứu các cách thức tiếp cận của thế giới và thấy rằng mô hình quản trị dữ liệu theo DAMA có thể được sử dụng để tham khảo xây dựng mô hình quản trị dữ liệu cho Bandung. DAMA đã được sử dụng rộng rãi nhất ở hơn 60 quốc gia. Chức năng quản trị dữ liệu phân tách quốc tế của DAMA thành 10 hạng mục chính như sau:

 • Quản trị dữ liệu bao gồm lập kế hoạch, giám sát và kiểm soát việc quản lý và sử dụng dữ liệu.
 • Kiến trúc dữ liệu là một phần tích hợp kiến ​​trúc tổng thể.
 • Phát triển dữ liệu bao gồm phân tích, thiết kế, phát triển và thử nghiệm, phân phối và bảo trì.
 • Quản lý hoạt động dữ liệu hỗ trợ cấu trúc vật lý xác định nhu cầu khôi phục tài sản dữ liệu và hiệu suất cho dữ liệu và hỗ trợ cấp dịch vụ trong lĩnh vực này.
 • Bảo mật dữ liệu đảm bảo quyền riêng tư, sự tin cậy. Trong trường hợp này, việc cung cấp bảo mật, sự tin cậy và quyền riêng tư, xác định các vấn đề về bảo mật dữ liệu, giúp kiểm tra bảo mật dữ liệu và phân loại tài liệu bí mật và các sản phẩm thông tin khác.
 • Tài liệu tham khảo và Quản lý dữ liệu tổng thể. Quản lý phiên bản chính và bản sao của dữ liệu, giám sát việc sản xuất, sửa đổi và xóa các giá trị mã và dữ liệu tham chiếu khác, xác định nhu cầu quản lý dữ liệu chính, xác định các vấn đề quản lý dữ liệu chính.
 • Kho dữ liệu và quản lý thông minh cung cấp quyền truy cập mở vào dữ liệu để hỗ trợ quyết định về và hỗ trợ báo cáo, phân tích.
 • Tài liệu và nội dung: Quản lý bao gồm chỉ mục lưu trữ, bảo vệ và quyền truy cập để tìm dữ liệu phi cấu trúc.
 • Quản lý siêu dữ liệu tích hợp, kiểm soát và phân phối siêu dữ liệu.
 • Xác định quản lý chất lượng dữ liệu, giám sát và ứng biến chất lượng của dữ liệu.
 1. Phương án quản trị dữ liệu đề xuất của Bandung

Mô hình chiến lược quản trị dữ liệu được đề xuất như mục tiêu của chính quyền Bandung cần phát triển để hỗ trợ chính quyền hoạt động hiệu quả với việc sử dụng công nghệ thông tin để thực hiện hiện đạ hóa Chính quyền. Điều này sẽ yêu cầu hỗ trợ để cải thiện chất lượng dữ liệu, khôi phục dữ liệu không nhất quán xảy ra, chia sẻ dữ liệu rộng rãi, quản lý sự thay đổi liên quan đến việc sử dụng dữ liệu; và tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn nội bộ và bên ngoài đối với việc sử dụng dữ liệu.

Vòng đời của dữ liệu và thông tin liên quan đến người dùng hoặc những người liên quan đến các quá trình nghiệp vụ như quyền sở hữu dữ liệu, tính khả dụng của dữ liệu, xử lý dữ liệu, xóa dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu, v.v. thành phần người dùng có vai trò chính liên quan đến việc quản lý dữ liệu trong tổ chức. Do đó, tính sẵn sàng của dữ liệu, tính sẵn có của dữ liệu, xử lý dữ liệu, độ tin cậy của dữ liệu, hỏng dữ liệu, chồng chéo dữ liệu, sao chép dữ liệu, độ tin cậy của dữ liệu, độ tin cậy của dữ liệu và mối quan hệ qua lại giữa các vai trò và quy tắc, con người liên quan, quy trình và công nghệ

 

Mô hình tam giác giữa Vai trò, Con người, Quy trình trên vòng đời dữ liệu

Hình trên cho thấy rằng một khía cạnh quan trọng trong việc thực hiện quản lý dữ liệu. Đây là một cấu trúc dự thảo điều chỉnh các vai trò và chức năng chịu trách nhiệm thực hiện các quy trình quản lý dữ liệu. Nếu không có vai trò và trách nhiệm rõ ràng, nó sẽ khó đảm bảo rằng quá trình quản lý dữ liệu được thực hiện thường xuyên và chính xác. Do đó, có thể xác định cách tiếp cận là chiến lược quản trị dữ liệu DAMA dựa trên nhu cầu của Chính phủ điện tử như bảng sau.

STT

Chức năng quản trị dữ liệu

Hiện trạng

Mục tiêu

Kỳ vọng

1

Quản trị dữ liệu

Không có chính sách, thủ tục hoặc quy tắc nào liên quan cụ thể đến pháp lý về quản lý dữ liệu của chính quyền Bandung. Chỉ có Luật số 14 năm 2008 về Thông tin Công cộng và Quy định tại địa phương số 24 năm 2012 về khái niệm “One Data”

Chính quyền Bandung sẽ có:

 • Các chính sách liên quan đến quy định và kiểm soát quản lý dữ liệu.
 • Kế hoạch chiến lược phát triển dữ liệu tích hợp hướng dữ liệu được thông qua bởi kế hoạch tổng thể về CNTT trong đó có quy định việc xử lý dữ liệu

Có các quy định và chính sách sẽ tạo ra một hệ thống chính phủ minh bạch và tính công khai của dữ liệu có thể giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của Chính quyền Bandung.

2

Quản lý kiến ​​trúc dữ liệu

Không có kiến ​​trúc dữ liệu

Không thể hiện rõ nhu cầu về dữ liệu trong Chính quyền Bandung

Chính quyền Bandung có kiến ​​trúc dữ liệu trở thành tài liệu tham khảo trong việc thiết kế dữ liệu tích hợp dữ liệu

Với việc tích hợp dữ liệu giữa các ứng dụng, đặc biệt là các ứng dụng liên quan đến chính phủ điện tử, thì hiệu quả hoạt động của chính phủ và dịch vụ cộng đồng sẽ hiệu quả và hiệu quả.

3

Phát triển dữ liệu

Không có đơn vị chuyên trách xử lý dữ liệu và đảm nhiệm các công việc liên quan đến kỹ thuật xử lý dữ liệu trong Chính phủ Bandung.

Có một đơn vị chuyên trách đảm nhiệm sự phát triển của dữ liệu và các vấn đề liên quan đến khoa học dữ liệu của chính quyền Bandung.

Đơn vị chuyên trách sẽ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp và hợp nhất dữ liệu quản lý có thể được thực hiện.

4

Cơ sở dữ liệu phục vụ nghiệp vụ quản lý

Không có cơ chế sao lưu dữ liệu và cơ chế khôi phục dữ liệu trong trường hợp sự cố sảy ra bởi cơ sở hạ tầng do động đất, lũ lụt hoặc các hoạt động khác.

Chính quyền Bandung có cơ chế quy định việc lưu trữ dữ liệu, sao lưu dữ liệu và Phục hồi dữ liệu.

Với việc thực hiện cơ chế lưu trữ, sao lưu và phục hồi dữ liệu sẽ không xảy ra tình trạng hỏng hóc, mất mát dữ liệu trong quá trình xử lý dữ liệu đang diễn ra.

5

Đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu

Không có cơ chế Bảo mật dữ liệu

Chính quyền Bandung có cơ chế bảo mật dữ liệu để thiết lập quyền bảo vệ dữ liệu từ cả bên trong và bên ngoài

Dữ liệu thuộc sở hữu của chính quyền Bandung có khả năng bảo vệ thông tin và hệ thống thông tin khỏi bị truy cập, sử dụng, phổ biến, phá hủy, thay đổi và phá hủy trái phép mà không có sự cho phép của pháp luật.

6

Quản lý dữ liệu tổng thể

Không có cài đặt Quản lý dữ liệu chính nào được sử dụng trong ứng dụng.

thông qua BAPAPSI có các quy tắc liên quan đến Quản lý dữ liệu tổng thể về ứng dụng có tính chất chung.

Cài đặt và Quản lý dữ liệu tổng thể cho phép ngăn trùng lặp hoặc dư thừa dữ liệu để việc sử dụng ứng dụng được hiệu quả và hiệu quả.

7

Kho dữ liệu và xử lý dữ liệu thông minh

Không có kho dữ liệu Trung tâm Dữ liệu Tích hợp liên quan và Trí tuệ Kinh doanh trong Môi trường Chính quyền Bandung

Có trung tâm dữ liệu tích hợp (Trung tâm chỉ huy)

Chính quyền Quận Bandung có thể Giám sát Dữ liệu từ ứng dụng có tính chất chung.

8

Quản lý nội dung và hồ sơ, tài liệu

Không có quy định nào liên quan đến dữ liệu là bảo mât hay được và công khai cho xã hội

Chính quyền Bandung ban hành các quy định về quản lý dữ liệu mật và dữ liệu mở.

Dự kiến ​​việc công bố dữ liệu sẽ mang lại sự tự do cho công dân có thể truy cập vào dữ liệu phù hợp với nhu cầu của các cơ quan chính phủ tại các trang web chính thức của chính phủ được tích hợp thông qua máy tính hoặc điện thoại thông minh.

9

Quản lý siêu dữ liệu

Không có cài đặt Quản lý siêu dữ liệu

Có các quy tắc liên quan đến quản lý siêu dữ liệu trên các ứng dụng được sử dụng trong Chính quyền Bandung.

Với quản lý siêu dữ liệu, đặc điểm cơ bản là ai, cái gì, khi nào, ở đâu và để làm gì một bộ dữ liệu được tạo hoặc có thể được sắp xếp và tiến hành.

10

Quản lý chất lượng dữ liệu

Không có cơ chế quản lý chất lượng dữ liệu.

Chính quyền Quận Bandung thông qua cơ chế và quy tắc áp dụng quản lý dữ liệu chất lượng.

Dữ liệu và thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời là nguồn lực có tính chiến lược cao cho các cấp lãnh đạo trong môi trường tổ chức chính quyền 

 1. Yêu cầu dữ liệu của Bandung.

Kiến trúc thông tin được thiết kế để hỗ trợ phát triển ứng dụng, hài hòa với khái niệm một dòng dữ liệu với quy định địa phương số 24 năm 2012 về khái niệm một dữ liệu, chính quyền tỉnh Tây Java cũng như việc triển khai tiềm năng của Thông tin công cộng (Dữ liệu mở) theo Luật số 14 năm 2008 của Chính phủ Cộng hòa Indonesia. Để đáp ứng các điều kiện này, chính quyền Bandung sẽ áp dụng các nguyên tắc chung về quản lý dữ liệu và thông tin trong Công nghệ thông tin và truyền thông bao gồm:

 • Triển khai tích hợp hệ thống ứng dụng để thực hiện việc chia sẻ dữ liệu.
 • Xây dựng tiêu chuẩn siêu dữ liệu đảm bảo mỗi một đối tượng dữ liệu có một định danh duy nhất được sử dụng thông suốt giữa các ứng dụng có chia sẻ dữ liệu.
 • Thực hiện các giao dịch và chia sẻ dữ liệu an toàn và đáng tin cậy;
 • Thiết lập hệ thống tài liệu điện tử tốt;
 • Quy định trách nhiệm cá nhân phụ trách dữ liệu rõ ràng;
 • Tránh sao chép, nhân bản dữ liệu tùy tiện;
 • Tối ưu hóa việc chia sẻ dữ liệu thông qua một quy trình chuẩn;
 • Dữ liệu được tổ chức thành nhóm theo cách thức phân loại cụ thể là:
  • Dữ liệu sơ cấp: là dữ liệu được trực tiếp từ nguồn
  • Dữ liệu thứ cấp: dữ liệu thu được sau quá trình chuyển đổi hoặc xử lý dữ liệu sơ cấp
 • Dữ liệu thứ cấp được lưu trữ riêng biệt với dữ liệu sơ cấp và quá trình chuyển đổi phải được lập thành văn bản và được người dùng hiểu và kiểm soát được;

Dựa trên hiện trạng về ứng dụng công nghệ thông tin hiện tại, nhu cầu phát triển việc xây dựng chiến lược quản lý dữ liệu cho Bandung là cần thiết. Quản trị dữ liệu, kiến trúc, kế hoạch triển khai dữ liệu được xây dựng dựa trên cách tiếp cận quản trị dữ liệu DAMA để trong tương lai Bandung có cơ chế quản lý dữ liệu tốt hơn.

 

Tài liệu tham khảo: 

https://www.researchgate.net/publication/331158122

Hanung Nindito Prasetyo 1 , Soni Fajar Surya Gumilang, Data Governance Strategy for E-Government in Bandung District Governments

Panian, Zeljko. (2010) "Some practical experiences in data governance." World Academy of Science, Engineering and Technology Management, (62) (2010): 939-946.

Mosley, Mark, et al. (2010). DAMA guide to the data management body of knowledge. Technics Publications.

Heeks, Richard. (2005): Implementing and managing eGovernment: an international text. Sage.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. (2013). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. SAGE Publications, Incorporated,

Bandung District. (2010). Vision & Mision. http://www.bandungkab.go.id/arsip/2298/visi-dan-misi. Access : 12 Juli 2016

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 Tentang pengembangan Dan Pendayagunaan Telematika Di Indonesia

Peraturan daerah No. 24 tahun 2012 terkait Konsep Satu data Pemerintah Provinsi Jawa barat

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Republik Indonesia


Tin xem nhiều

placeholder image

Các câu hỏi để kiểm tra mức độ an toàn khi chia sẻ dữ liệu