angle-left null Thư viện lập trình chuyển đổi XML -- JSON theo QCVN 109
Trang chủ

22/04/2020 08:35

(data.gov.vn) Thư viện lập trình chuyển đổi là thư viện được tạo sẵn để tích hợp vào phần mềm phục vụ chuyển đổi từ XML sang JSON và ngược lại đồng thời cũng có thể sử dụng để đọc thông điệp dữ liệu XML hoặc JSON...

Thư viện lập trình chuyển đổi là thư viện được tạo sẵn để tích hợp vào phần mềm phục vụ chuyển đổi từ XML sang JSON và ngược lại đồng thời cũng có thể sử dụng để đọc thông điệp dữ liệu XML hoặc JSON đã được lưu trữ theo cấu trúc của QCVN 109 sang đối tượng trong ngôn ngữ lập trình. Thư viện được sử dụng là thư viện liên kết động .dll tương thích với nền tảng .Net và trên hệ điều hành Window.

Mô hình chuyển đổi sử dụng thư viện như sau:

 

Dữ liệu XML hay JSON đều được đọc và chuyển đổi thành mô hình đối tượng trong thư viện trước khi xuất thành các định dạng dữ liệu XML hay JSON theo yêu cầu.

Các bước sử dụng thư viện như sau:

- Tài thư viện tử địa chỉ được chỉ dẫn trên hoặc từ trang chuyên đề của QCVN 109.

- Tham chiếu thư viện vào dự án phần mềm.

-         Dự án đã tham chiếu đến thư viện chuyển đổi:

Các hàm cung cấp trong thư viện:

Các hàm được cung cấp trong lớp QC109.XmlJson.Utils

Sử dụng using QC109.XmlJson; trong đầu mã nguồn để sử dụng các hàm của thư viện.

static string Utils.Json2Xml(string json)

- Chức năng: Chuyển đổi thông điệp theo tiêu chuẩn từ JSON sang XML

- Tham số vào: chuỗi ký tự thông điệp dữ liệu công dân theo chuẩn JSON

- Tham số ra: chuỗi ký tự thông điệp dữ liệu công dân theo chuẩn XML

static string Utils.Xml2Json(string xml)

- Chức năng: Chuyển đổi thông điệp theo tiêu chuẩn từ XML sang JSON

- Tham số vào: chuỗi ký tự thông điệp dữ liệu công dân theo chuẩn XML

- Tham số ra: chuỗi ký tự thông điệp dữ liệu công dân theo chuẩn JSON

Ghi chú:

Khi sử dụng các hàm trên phải bắt lỗi theo cú pháp:

            try

            {

                string jsonString = Utils.Json2Xml(xmlString);

            }

            catch (Exception e)

            {

                // lấy lỗi qua e.Message

       }

để nhận được các thông tin lỗi trong quá trình chuyển đổi thông điệp dữ liệu.  

Quá trình chuyển đổi thành công sẽ không phát sinh lỗi.

Lưu ý: Công cụ trực tuyến và thư viện lập trình chuyển đổi chỉ được sử dụng cho mục đích thử nghiệm, đào tạo và chuyển giao công nghệ, kiểm tra, kiểm thử thông điệp dữ liệu và không sử dụng cho mục đích sản phẩm cuối cùng.

Để tải thư viện, xin vào trang http://qcvn109.gov.vn chọn mục trên menu: TÀI NGUYÊN --> Thư viện chuyển đổi XML - JSON. 

 


Tin xem nhiều

placeholder image

Các câu hỏi để kiểm tra mức độ an toàn khi chia sẻ dữ liệu