Tiêu chuẩn - quy chuẩn

placeholder image

Ngôn ngữ mô tả dịch vụ Web 2.0 (WSDL 2.0)(18/05/2020 04:17)

WSDL (Web Services Description Language) – Ngôn ngữ mô tả dịch vụ Web, được IBM, Microsoft và Ariba phát triển lần đầu (phiên bản 1.0) vào tháng 9 năm 2000 để mô tả các Dịch vụ Web cho bộ công cụ SOAP của họ. Nó được xây dựng bằng cách kết hợp hai ngôn ngữ mô tả dịch vụ: NASSL (Ngôn ngữ đặc tả dịch vụ ứng dụng mạng) từ IBM và SDL (Ngôn ngữ mô tả dịch vụ) từ Microsoft...

placeholder image

Tiêu chuẩn về Mô tả tài nguyên dữ liệu Web Ontology Language – OWL(18/05/2020 04:07)

Ngôn ngữ OWL (The Web Ontology Language) là một ngôn ngữ gần như XML dùng để mô tả các hệ cơ sở tri thức. OWL là một ngôn ngữ đánh dấu dùng để xuất bản và chia sẻ dữ liệu trên Internet thông qua những mô hình dữ liệu gọi là “ontology”...

placeholder image

Tiêu chuẩn Đặc tả Web Service MetadataExchange (WS-MetadataExchange)(18/05/2020 03:59)

Các dịch vụ Web sử dụng dữ liệu đặc tả để mô tả những điểm cuối (dịch vụ Web) tương tác với chúng. Cụ thể, [WS-Policy] mô tả các khả năng, yêu cầu và đặc điểm chung của các dịch vụ Web; [WSDL1.1] mô tả các hoạt động thông điệp trừu tượng, các giao thức mạng và các địa chỉ điểm cuối được các dịch vụ Web sử dụng...

placeholder image

Tiêu chuẩn UML 2.5(18/05/2020 03:51)

Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (Unified Modeling Language, viết tắt thành UML) là ngôn ngữ mô hình hóa hình ảnh tiêu chuẩn được sử dụng để mô hình hóa nghiệp vụ và các quy trình tương tự, phân tích, thiết kế và triển khai các hệ thống dựa trên phần mềm. UML là ngôn ngữ phổ biến cho các nhà phân tích nghiệp vụ, kiến trúc sư và nhà phát triển phần mềm. UML được sử dụng để mô tả, chỉ định, thiết kế và ghi lại các quy trình nghiệp vụ hiện tại hoặc mới, cấu trúc và hành vi của các sản phẩm của hệ thống phần mềm...

placeholder image

Tiêu chuẩn Lược đồ XML 1.1 (eXtensible Markup Language Schema 1.1 – XSD 1.1)(14/05/2020 10:56)

Lược đồ XML 1.0 ban đầu được xuất bản vào năm 2001, với phiên bản thứ hai sau năm 2004 để sửa một số lượng lớn lỗi. Lược đồ XML 1.1 đã trở thành Khuyến nghị của tổ chức W3C vào ngày 05 tháng 4 năm 2012. Lược đồ XML 1.1 được cung cấp để sử dụng bởi các thành viên W3C và công chúng...

placeholder image

Thử sử dụng dịch vụ Webservice mẫu tra cứu thông tin trên trang tin qcvn109.gov.vn(22/04/2020 08:42)

Dịch vụ thử nghiệm mẫu được Bộ TTTT đăng tải tại trang web có địa chỉ http://tools.qcvn109.gov.vn/ServiceTemplate bằng công cụ có sẵn trên Internet

placeholder image

Thư viện lập trình chuyển đổi XML -- JSON theo QCVN 109(22/04/2020 08:35)

Thư viện lập trình chuyển đổi là thư viện được tạo sẵn để tích hợp vào phần mềm phục vụ chuyển đổi từ XML sang JSON và ngược lại đồng thời cũng có thể sử dụng để đọc thông điệp dữ liệu XML hoặc JSON...

placeholder image

Công cụ trực tuyến chuyển đổi XML -- JSON theo QCVN 109(22/04/2020 08:28)

Trong Quy chuẩn QCVN 109:2017/BTTTT quy định cấu trúc dữ liệu công dân được trao đổi bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin. Tuy nhiên, hiện nay, ngôn ngữ JSON cũng thường được sử dụng để trao...

placeholder image

Mô hình chuyển đổi thông điệp dữ liệu công dân theo QCVN 109:2017/BTTTT giữa các tiêu chuẩn XML-JSON(22/04/2020 08:21)

Cục Tin học hóa giới thiệu mô hình áp dụng ngôn ngữ JSON phù hợp với QCVN 109:2017/BTTTT để đáp ứng nhu cầu thực tế nhưng vẫn đảm bảo sự tuân thủ cấu trúc của QCVN 109:2017/BTTTT, tạo điều kiện...

placeholder image

QCVN 109:2017/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(22/04/2020 07:11)

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” (QCVN 109:2017/BTTTT), kèm Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT.