Văn bản pháp luật

placeholder image

Nghị định về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước(28/04/2020 10:24)

Nghị định về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

placeholder image

Những điểm mới của Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước(16/04/2020 04:56)

Ngày 9/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Đây là một mốc quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Đây cũng là lần đầu tiên có một văn bản quy phạm pháp luật đặt trọng tâm vào vấn đề dữ liệu trong Chính phủ điện tử.