Văn bản pháp luật

placeholder image

Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với CSDLQG(11/05/2020 14:00)

Việc xây dựng và ban hành “Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia” là một tiền đề quan trọng trong việc hướng dẫn cho các hệ thống thông tin của các bộ, ban ngành, địa phương kết nối và chia sẻ dữ liệu với các Cơ sở dữ liệu quốc gia trong thời gian tới khi cơ sở dữ liệu quốc gia đi vào vận hành

placeholder image

Nghị định về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước(28/04/2020 10:24)

Nghị định về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

placeholder image

Những điểm mới của Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước(16/04/2020 04:56)

Ngày 9/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Đây là một mốc quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Đây cũng là lần đầu tiên có một văn bản quy phạm pháp luật đặt trọng tâm vào vấn đề dữ liệu trong Chính phủ điện tử.